Integritetspolicy


Vi på Proforma Clinic är måna om att tala om hur vi behandlar den information som vi samlar in om dig som kund/patient och som besökare på vår webbplats. Proforma Clinic är personuppgiftsansvarig enligt EUs dataskyddsförordning för den data vi samlar in, och därmed ansvarig för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. För dig som behandlas hos oss av läkare eller annan utbildad hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. vid operativa ingrepp, gäller dessutom särskilda krav på journalföring enligt patientdatalagen.

Närmare uppgifter om Proforma Clinic finns på vår webbplats: proformaclinic.se.


Proforma Clinic AB har organisationsnummer 556700-6316 och styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsens företrädare är John Fransson.


Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig:

  • Som du själv uppger i olika formulär på hemsidan eller när du på annat sätt kommunicerar med oss, tex vid konsultationer med läkare eller annan personal vid besök eller vid telefonkontakt.

  • Som vi är skyldiga att journalföra enligt patientdatalagen i samband med behandling, t.e.x om hälsotillstånd,och medicinering

  • Som skapas om du skickar sms eller e-post till oss.

  • Som vi kan komma att hämta från andra källor, tex SPAR-registret, register för kreditbedömningar eller liknande.

  • Som samlas in genom att vår hemsida använder sig av cookies och Facebook-pixlar.


Så här använder vi data

När det gäller dig som är patent hos oss och behandlas av läkare eller annan utbildad hälso- och sjukvårdspersonal är vi skyldiga att föra journal om dig enligt patientdatalagen. Du kan hitta utförlig information om patientdatalagen på socialstyrelsens eller datainspektionens webb-platser, www.datainspektionen.se resp www.socialstyrelsen.se.

För att vi ska få behandla kunduppgifter i övrigt måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig

  1. för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller

  2. för att vi ska uppfylla en rättslig skyldighet,

  3. du har samtyckt till behandlingen, eller

  4. efter en intresseavvägning.

Nedan är exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

För att tillhandahålla en behandling eller annan tjänst

Vi behandlar uppgifter om dig så att vi kan kontakta dig och för att kunna ta betalt för den behandling eller tjänst vi utför. Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt denna punkt är fullgörande av avtal. Vi är dessutom skyldiga att att spara fakturor och annat räkenskapsmaterfial enligt bokföringslagen och skattelagstiftningen.

För att kommunicera med dig

Det kan tex handla om att du fyller i ett kontaktformulär på hemsidan där du vill bli kontaktad av oss. Grunden för vår behandling är då ditt samtycke.


Vem vi delar med oss av data till

Vi delar inte med oss av några personuppgifter till någon utomstående tredje part om du inte lämnar ditt uttryckliga samtycke eller om det finns en skyldighet enligt lag för oss att lämna ut uppgifter.


Hur länge vi sparar data

När det gäller uppgifter i en patientjournal är vi enligt huvudregeln i patientdatalagen skyldiga att spara dessa i 10 år efter den sista anteckningen.

Vi är skyldiga enligt bokföringslagen att spara uppgifter i räkenskapsmaterial i c:a 8 år.

Om vi behandlat uppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och begära att uppgifterna raderas, se nedan ang Återkallande av samtycke.


Dataskyddsombud m.m.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som arbetar med att säkerställa att vår personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt sätt. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få dina uppgifter exporterade eller raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt vårt dataskyddsombud, se adress nedan.

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du rätt att vända dig till Datainspektionen.


Rättelse av uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter ber vi dig maila oss på: privacy@proformaclinic.se.


Rätt till patientjournal och registerutdrag

Om vi har upprättat en patientjournal har du enligt huvudregeln rätt att ta del av journalen. Om du vill ha en kopia av journalen kan vi antingen tillhandahålla en kopia som du kan hämta på kliniken eller genom att vi skickar ett rekommenderat brev mot ersättning för postavgiften.

Du har även rätt att veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar i övrigt. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress.


Övrigt

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på denna sida.


Tredjepart

Vi varken säljer, byter eller överför dina personuppgifter till externa parter.


Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss, antingen via e-post eller adressen nedan.

Proforma Clinic
Att: Dataskyddsombudet
Rosenlundsgatan 29A, 1 tr
118 63 Stockholm
E-post: privacy@proformaclinic.se