Välkommen till Sveriges modernaste ögonklinik


Patientsäkerhetsberättelse

Det finns ett krav på att upprätta patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap 10 § Patientsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 Januari 2011. Berättelsen ska upprättas senast den 1/3 varje år, första gången alltså senast den 1/3 2011.

Bakgrunden beskrivs nedan i den proposition som låg till grund för lagen:

"Ett av syftena med patientsäkerhetsberättelsen är att förstärka vårdgivarens kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten. Vidare underlättas Socialstyrelsens tillsyn över verksamheten. Ett annat syfte är att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer. I patientsäkerhetsberättelsen ska anges vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten. Exempel på sådana åtgärder är att rutiner har förändrats, att utbildnings- och träningsmöjligheter har tillskapats eller att nya tekniska stödsystem har införts. Berättelsen ska också innehålla en beskrivning av vilka resultat som uppnåtts, exempelvis att följsamheten till rutiner har ökat. ”

Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande anvisningar i SOSFS 2011:9.» Patientsäkerhetsberättelse 2020

» Patientsäkerhetsberättelse 2019